Regulamin AUTYZM-Startup! sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usług przez AUTYZM-Startup! sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Bukowskiego 7/4, o kapitale zakładowym 5000 zł, posiadającą NIP 1133043641, REGON: 52024622400000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  0000928164, zwaną dalej „AUTYZM-Startup!”.
 2. Korzystając z usług świadczonych przez AUTYZM-Startup! zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2
Funkcjonowanie AUTYZM-Startup!

 1. AUTYZM-Startup! świadczy usługi od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wizyty umawiane są indywidualnie. 
 2. Aktualna oferta obejmująca wykaz świadczonych przez nas usług  wraz z cenami dostępna  jest na stronie internetowej autyzm-startup.pl. w zakładce „Cennik”.
 3. AUTYZM-Startup!  zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w dowolnym momencie. Zostaniesz poinformowany o zmianie naszej oferty poprzez jej publikację na stronie internetowej autyzm-startup.pl.  
 4. Rodzaj i harmonogram świadczonych przez nas usług oraz prowadzących je specjalistów ustalamy z uwzględnieniem Twoich  potrzeb, a naszych możliwości. 

§ 3
Odpłatność za usługi


Odpłatność za świadczone przez nas usługi jesteś zobowiązany regulować  przelewem na konto:
PL44 1050 1214 1000 0090 8139 9470 lub ewentualnie na miejscu –  kartą/gotówką. O terminach i zasadach dokonywania wpłat (w tym możliwości dokonania płatności w ratach) zostaniesz poinformowany w wiadomości e-mail. 

§ 4 Zasady świadczenia usług

 1. Zasady odbywania wizyt:

a. Zobowiązujesz się do punktualnego przybywania na wyznaczone terminy wizyt.

b. Spóźnienie się na wizytę wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

c. Za wizyty skrócone z przyczyn leżących po Twojej stronie pobierana będzie opłata w pełnej wysokości.

d. Odwołania terminu wizyty można dokonać SMS-em na numer kom. 693 743 221 lub mailowo na adres: recepcja@autyzm-startup.pl. Zachęcamy głównie do kontaktu mailowego, w tym mailowego odwoływania wizyt.

e. Odwołanie terminu wizyty terapeutycznej lub konsultacyjnej bez konsekwencji finansowych możliwe jest do godziny 13 dnia poprzedzającego spotkanie, a informację tę należy przekazać w sposób wskazany w lit. d. powyżej.

f. W przypadku poniedziałkowych terminów wizyt/sesji terapeutycznych lub konsultacyjnych odwołanie możliwe jest najpóźniej do godz. 13 w piątek.

g. Terminy wizyt terapeutycznych lub konsultacyjnych następujące po dniu świątecznym można odwołać w ostatni poprzedzający je dzień roboczy (jeśli dniem tym jest sobota, to do piątku do godziny 13).

h. Odwołanie terminu wizyty terapeutycznej lub konsultacyjnej 
z przekroczeniem ram czasowych określonych powyżej lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy specjalisty.

i. Wizyty diagnostyczne, realizowane w ramach procesu diagnostycznego, należy odwoływać z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Pamiętaj, że odwołanie terminu spotkania może wiązać się ze zmianą terminów pozostałych spotkań w ramach diagnozy.  W przypadku rezygnacji ze spotkania poniżej tygodnia przed planowanym spotkaniem diagnostycznym – opłata nie podlega zwrotowi.

j. Zajęcia w ramach grup dla młodzieży i osób dorosłych płatne są z góry, 
w cyklach miesięcznych, zgodnie z Cennikiem zawartym na stronie.autyzm-startup.pl. Z uwagi na zamknięty charakter grupy, dokonanie płatności stanowi gwarancję miejsca w grupie.

k. W sytuacji, kiedy wywiązanie się z postanowień Umowy przez AUTYZM-Startup! nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od AUTYZM-Startup! lub z powodu siły wyższej, zostaniesz o tym powiadomiony bez zbędnej zwłoki. W takim przypadku uzgodnimy nowy termin wykonania usług przez AUTYZM-Startup! Zmiana terminu wymaga Twojej ustnej bądź pisemnej zgody (w tym za pośrednictwem wiadomości mail lub SMS wysłanej na numer wskazany w lit. d powyżej). Wizyty, które nie odbyły się z winy AUTYZM-Startup!, nie podlegają opłacie.

 

§ 5
Prawa i obowiązki AUTYZM-Startup! i Klienta

 1. Dokumentacja naszych Klientów jest sporządzana według obowiązujących norm prawnych, przechowywana w siedzibie AUTYZM-Startup!, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 2. Specjaliści i Klienci AUTYZM-Startup! będący w relacji terapeutycznej/lekarskiej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i ustalonego kontraktu, który zawierany jest bezpośrednio z danym specjalistą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 3. Zobowiązujesz się do szczegółowego informowania specjalisty prowadzącego wizytę o bieżącym stanie zdrowia dziecka lub swoim, a w szczególności o: przyjmowanych lekach, wszelkich zmianach zauważonych w zachowaniu, szczególnie tych nietypowych, zachowaniach agresywnych lub autoagresywnych, występujących alergiach oraz innych problemach zdrowotnych tak, aby była możliwość uwzględnienia stanu podczas wizyty, co jest szczególnie istotne przy postępowaniu diagnostycznym, badaniach testowych, zajęciach terapeutycznych, konsultacjach. Niepoinformowanie specjalisty o zmianach w funkcjonowaniu dziecka lub swoim może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji i wniosków. 
 4. AUTYZM-Startup! zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby prowadzone wizyty były dla Ciebie jak najbardziej przyjazne przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur związanych z prowadzeniem badań i obserwacji. 
 5. W przypadku wizyt z udziałem dziecka, znajduje się ono pod opieką specjalisty, natomiast przed ich rozpoczęciem, po ich zakończeniu oraz w trakcie przerw obowiązek ten spoczywa na Tobie lub na innych, wyznaczonych przez Ciebie opiekunach. Inne towarzyszące Ci dzieci znajdują się przez cały czas pod Twoją wyłączną opieką.
 6. Zobowiązujesz się do przestrzegania zaleceń specjalisty prowadzącego wizytę oraz dokonanych z nim ustaleń, również tych dotyczących obecności rodziców lub opiekunów dziecka w sali w trakcie wizyty.
 7. Ze względu na stan zdrowia innych Klientów AUTYZM-Startup! oraz pracującego personelu, zgłaszając się na wizytę nie możesz być chory na choroby zakaźne. W przypadku choroby, wizyta powinna zostać odwołana na zasadach określonych w § 4. 

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie AUTYZM-Startup! oraz na stronie internetowej www.autyzm-startup.pl .
 2. AUTYZM-Startup! zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Zmieniony regulamin jest wiążący z chwilą opublikowania go na stronie www.autyzm-startup.pl.
 3. Masz prawo do rezygnacji ze świadczonych usług w terminie 14 dni od chwili umieszczenia nowego Regulaminu na stronie www.autyzm-startup.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.